Kvalitetssäkring

Förskolan Professorn har blivit kvalitetscertifierad enligt Qualis-modellen med motiveringen:

Stämningen och miljön på förskolan är mycket trivsam och personal, ledning, barn och föräldrar trivs. Förskolans arbete genomsyras av trygghet, väl utarbetade rutiner och den gemensamma värdegrunden.

Kommunikationen både internt och gentemot föräldrar och omvärld är mycket god. Förskolan har god resurshantering på alla nivåer i verksamheten. Drygt två tredjedelar av personalen har högskoleutbildning och all personal är utbildade för arbete med barn. Den personliga prägeln tillsammans med de traditioner och aktiviteter som ordnas för barn, personal och föräldrar bidrar till förskolans positiva image. Tillsammans med den engagerade och sammansvetsade personalen bidrar dessa faktorer till en genuin, trygg och mycket trivsam förskola med en stark ”Vi-känsla”.

Qualis visar kvaliteten på arbetet i verksamheten genom ledningens, medarbetarnas, barnens och föräldrarnas perspektiv. Qualis ger en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden i verksamheten som blir en tydlig handlingsplan och vägledning i det fortsatta kvalitetsarbetet. Qualis kvalitetssäkringssystem används för både självvärdering och extern granskning.

Qualis verktyg
Självvärdering av verksamheten som görs av arbetslagen och ledningen
Enkäter som bevaras av medarbetarna, barnen och föräldrarna
– En skriftlig redovisning (HUR-frågor) som besvaras av ledningen
Extern granskning – förskolan får en skriftlig rapport där elva kvalitetsområden bedöms och styrkor samt förbättringsområden lyfts fram.

Läs mer

Certifikat

[embeddoc url=”http://www.professorn.nu/wp-content/uploads/2015/07/Certifikat-qualis.pdf” height=”430px” download=”all”]