Vår verksamhet

Reggio Emilia

Vi inspireras av den pedagogiska inriktningen Reggio Emilia, en inriktning vilken har sitt ursprung i norra Italien och förgrundsgestalten Loris Malaguzzi. Här utformades en ny syn på barnet som kompetent, intelligent och viktiga samhällsmedborgare.

Syftet med den pedagogiska inriktningen Reggio Emilia är att utveckla barnens förmåga att själva bestämma demokratisk. Pedagogerna ska helst inte ge färdiga svar på barnens frågor utan vara ett stöd när barnen själva funderar och försöker ta reda på svaren. Vi ser helt enkelt barnen som kompetenta och nyfikna individer. Pedagogiken utmärks av lyssnande, dokumentation och reflektion, samt av att se olikheter som en tillgång.

En annan grundsten i pedagogiken är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Man brukar tala om att barn har hundra språk. Vi använder oss därför sällan av färdiga lekmaterial utan låter barnen arbeta med material som stimulerar deras fantasi. Vi vill skapa miljöer som väcker lust – ”Vad kan man göra här”, vill vi att barnet ska känna.

Pedagogiska ställningstaganden inom Reggio Emilia är demokrati, delaktighet, olikhet, estetik, fantasi och kommunikation.

Estetisk & naturvetenskaplig profil

På Professorn har vi en naturvetenskaplig och estetisk profil. Det innebär att vi har ett naturvetenskapligt förhållningssätt och använder oss av estetiska lärprocesser.

Den estetiska profilen innebär att vi värdesätter det kreativa arbetet med de olika estetiska uttrycksformerna såsom musik, bild, rörelse och drama. De estetiska lärprocesserna stimulerar barnens inlärning och stärker upplevelsen av det barnen gör. 

Inom den naturvetenskapliga delen i vår profil strävar vi efter att utveckla barnens förståelse för naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen. Det gör vi genom att vara lyhörda och ta tillvara barnens intressen och frågor inför omvärlden. Vi undersöker och experimenterar för att förstå hur saker och ting fungerar och hur saker och ting hänger ihop.

Temaarbete

På Förskolan professorn arbetar vi temainriktat vilket innebär att vi målmedveten försöker skapa förutsättningar för barnen att lära sig nya saker och ställas inför utmaningar som stimulerar lusten att lära. Ett temaarbete är en process i vilken vägen är viktigare än målet och där temat utgår från barnens intressen. Det fungerar genom att våra medforskande pedagoger fångar upp barnens frågor och intressen och tillvaratar barnens teorier och strategier. I temaarbetet används pedagogisk dokumentation som utgångspunkt för olika samtal där vi utvecklar och medvetandegör barns tänkande och lärande.

Mat & Miljö

Vi bryr oss om djur och natur och är mån om att göra minsta möjliga avtryck på den. Därför är vår nya förskola, Professorn Campus, byggt efter Peab:s miljöcertifieringssystem ”Miljöbyggnad”, nivå silver. Vi tar också hänsyn till miljön vid inköp av nya inventarier och lekmaterial.

Vi vill lägga grunden till bra matvanor och för oss är det en självklarhet att servera mat som gör både magar och miljön glad. På Professorn Campus tillagar våra kockar bra mat i ett modernt tillagningskök som levererar mat till båda våra förskolor. Maten som barnen äter kommer att vara säsongsanpassad och tillagas av ekologiska råvaror.

Universitetssamarbete

Våra förskolor samarbetar med Lärarhögskolan vid Umeå Universitet. Detta samarbete innebär att vi är en övningsförskola som varje termin tar emot ett antal förskollärarstudenter. Utöver det får vi möjlighet att delta vid föreläsningar och seminarier vid universitetet vilket är ett värdefullt sätt för oss pedagoger att få kompetensutveckling och en mer vetenskaplig “touch” på vår verksamhet.